แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - attorney285

หน้า: [1] 2 3 ... 305
1
คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (สกอ.) สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ภาคดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2103คู่มือสอบเข้า แนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบันวิชาการ ตำราทอง
ปีที่พิมพ์ : มิถุนายน 2560
จำนวนหน้า 242 หน้า 
รูปแบบ : ชีทเอกสาร เข้าเล่ม เย็บแม็ก 
ขนาด A4
 
สารบัญ
 
สำนักงานเลขาธการสภาการศึกษา
   - ประวัติ
   - หน่วยงานในสังกัด
   - รายนามเลขาธิการ สกศ.
   - ความเป็นมา
   - สภาการศึกษา
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
   กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
นโยบายรัฐบาล
ความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
   - ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนา ฉบับที่ 12
   - วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
อาเซียน : ASEAN
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
สรุปสาระสำคัญ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2564
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2539 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพบเรือน พ.ศ.2551
พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ.2539
พระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
กระบวนงานขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับของทางราชการ
พระราชกฤกฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และแก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
ระเบียบฯ การรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2526
   แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2548
ตัวอย่างแนวข้อสอบ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
   เฉลยคำตอบ
แนวข้อสอบ- ข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
   วิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
   เฉลยแนวคำตอบ
แนวข้อสอบ ระเบียบฯ ว่าด้วยงานสารบรรณ
   เฉลยคำตอบ
แนวข้อสอบ ระเบียบฯการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552
   เฉลยคำตอบ
ตัวอย่างแนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป
   เฉลยคำตอบ
แนวข้อสอบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
   เฉลยคำตอบ
แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ใขเพิ่มเติม
   เฉลยคำตอบพร้อมคำอธิบาย

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/162


*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

2
รวมแนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ปริญญาโท 1000 พร้อมเฉลยละเอียด ปี 61

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/3268

รวมแนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ปริญญาโท 1000 พร้อมเฉลยละเอียด ปี 61
รวบรวมและจัดทำโดย : กลุ่มนักวิชาการ
ปีที่พิมพ์ : ธันวาคม 2561
จำนวนหน้า 241 หน้า 
รูปแบบ : ชีทเอกสาร เข้าเล่ม เย็บแม็ก
ขนาด A4
 
สารบัญ
 
ภาค 1 ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ
บทที่ 1 อนุกรม
- ส่วนที่ 2 โจทย์คณิตศาสตร์
- ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูล
บทที่ 2 ความสามารถทางด้านเหตุผล
- ส่วนที่ 1 อุปมาอุปไมย
- ส่วนที่ 2 การสรุปความจากภาษา
- ส่วนที่ 3 การสรุปความจากสัญลักษณ์
- ส่วนที่ 4 การสรุปเหตุผลเชิงตรรกะ
 
วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
บทที่ 3 ความเข้าใจภาษา
- ส่วนที่ 1 ข้อความสั้นๆ
- ส่วนที่ 1 บทความ
บทที่ 4 การใช้ภาษา
- ส่วนที่ 1 การเลือกใช้คำที่ถูกต้องเติมลงในช่องว่าง
- ส่วนที่ 2 การเขียนประโยคให้ถูกต้อง
- ส่วนที่ 3 การสะกดคำได้ถูกต้อง
- ส่วนที่ 4การเรียงลำดับข้อความให้ถูกต้อง
บทที่ 5 แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทย ภาคก.
สำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีประจำปี 2557 (อธิบายคำเฉลยละเอียดทุกข้อ)
 
วิชาภาษาอังกฤษ
บทที่ 6 วิชาภาษาอังกฤษ
- ส่วนที่ 1 โครงสร้างของประโยคต่างๆ (Structure Sentence)
- ส่วนที่ 2 หลักไวยากรณ์ (Grammmar)
- ส่วนที่ 3 การสนทนา (Conversation)
- ส่วนที่ 4 คำศัพท์ (Vocabulary)
- ส่วนที่ 5 การอ่านเพื่อจับใจความ (Reading for Comprehension)
- ส่วนที่ 6 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/106

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 
**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

3
ไฟล์ PDF คู่มือ+แนวข้อสอบ กรมสรรพากร เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน พร้อมเฉลยดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2012
ไฟล์ PDF คู่มือ+แนวข้อสอบ กรมสรรพากร เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน พร้อมเฉลย 
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : พฤษภาคม 2560
จำนวนหน้า 259 หน้า 
รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ
 
ประวัติกรมสรรพากร วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ 
ประวัติการจัดเก็บภาษีอากร 
หลักภาษีอากร 
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 
อากรแสตมป์ 
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 
สิทธิและหน้าที่ผู้เสียภาษี 
การอุทธรณ์ภาษีอากรฯ
มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
นโยบายการจัดเก็บภาษี 
ประมวลรัษฎากร 
เจาะข้อสอบ ประมวลรัษฎากร 
เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560
ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวิธีพิจารณาความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังพ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แนวข้อสอบ ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวิธีพิจารณาความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังพ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ข่าวสารด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
 เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.
เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/146


*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)4
รวมแนวข้อสอบ ภาค.ก สำนักงานศาลยุติธรรม ความรู้ความสามารถทั่วไป กว่า 800 ข้อ พร้อมเฉลยละเอียด ปี 2561 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/6355

รวมแนวข้อสอบ ภาค.ก สำนักงานศาลยุติธรรม ความรู้ความสามารถทั่วไป กว่า 800 ข้อ พร้อมเฉลยละเอียด ปี 2561
รวบรวมและจัดทำโดย : ทีมงานบัณฑิตวิชาการ
ปีที่พิมพ์ : พฤศจิกายน 2561
จำนวนหน้า : 272 หน้า
รูปแบบ : ชีทเอกสาร เข้าเล่ม เย็บแม็ก
ขนาด A4
 
สารบัญ
1. วิชาความสามารถทั่วไป ด้านการคิดคำนวณ ด้านเหตุผล
การหาผลบวก ลบ คูณ หาร ของเลขคู่ เลขคี่
การหาเศษส่วนและทศนิยม
การหาเลขที่หารลงตัว หรือ ไม่ลงตัว
เลขยกกำลังและการหาราก
การหาจำนวนครั้ง หรือ จำนวนคน เมื่อมีการจับมือกันเมื่อมีสองฝ่ายเท่ากัน
การหาผลรวมของเลขจำนวนเรียงกัน
อนุกรม
อุปมาอุปไมย
แนวข้อสอบชัง ตวง วัด
แนวข้อสอบการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ
การคำนวณหาพื้นที่เรขาคณิต
การคำนวณอายุ
การวิเคราะห์และสรุปผลกราฟ
การวิเคราะห์และสรุปผลตาราง
การวิเคราะห์และสรุปผลทางสถิติ
การวิเคราะห์สรุปเหตุผลทางตรรกศาสตร์ด้วยตัวเชื่อมประพจน์ “ถ้า ... แล้ว” “ก็ต่อเมื่อ”
การวิเคราะห์สรุปเหตุผลทางตรรกศาสตร์ด้วยตัวเชื่อมประพจน์“และ” “หรือ”
การหาดอกเบี้ย
การหาบบัญญัติไตรยางศ์แบบแปรผกผัน
การหาบบัญญัติไตรยางศ์แบบแปรผันตรง
การหาฟังก์ชันและสมการพีชคณิต
การหาหุ้นส่วน การคำนวณหาเงินทุน การแบ่งกำไร ในการลงทุน การแบ่งส่วน
 
2. วิชาภาษาไทย
สุภาษิต สำนวน คำพังเพย และคำคม
โวหารเขียนประเภทต่าง ๆ
พยางค์
คำครุและคำลหุ
คำเป็นและคำตาย
คำสมาส และคำสนธิ
วลีและประโยค 
คำราชาศัพท์
ระดับภาษา
วรรณยุกต์
อักษรควบ – อักษรนำ
คำซ้ำ – คำซ้อน
มาตราตัวสะกด
การสร้างคำในภาษาไทย และชนิดของคำ
การใช้คำบุพบท
คำคล้องจอง 
คำพ้องรูป คำพ้องเสียง
เสียงในภาษา
การเขียนย่อความ
เหตุผลกับภาษา
การนำภาษาไปใช้
การเขียนเรียงความ
การเขียนจดหมาย
การเขียนบันทึก
หลักการอ่านภาษาไทย
การเขียนคำลักษณะพิเศษ 
ความเข้าใจภาษา
การเลือกใช้คำที่ถูกต้องเติมลงในช่องว่าง
การเขียนประโยคให้ถูกต้องตามหลักภาษา
การสะกดคำได้ถูกต้อง
การตีความ
การเรียงความ 
การสรุปความ 
3. วิชาภาษาอังกฤษ
Article (A,An,The)
คำคุณศัพท์ (Adjective , adj.)
การเปรียบเทียบคุณศัพท์ (Comparison of Adjectes)
Conditional Clauses (ประโยคแสดงเงื่อนไข)
4.วิชาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/83

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 
**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

5
ไฟล์ eBook คู่มือสอบ แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พร้อมเฉลย 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/5122

ไฟล์ eBook คู่มือสอบ แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : มิถุนายน 2561
จำนวนหน้า 261 หน้า 
รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ
 
ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ นโยบาย
พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560
ความรู้เกี่ยวกับ สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ 
 ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสำนักงาน 
เจาะข้อสอบ การจัดการสำนักงาน 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
ความรู้เกี่ยวกับ Internet 
MicrosoftWord พร้อมแนวข้อสอบ
MicrosoftExcel พร้อมแนวข้อสอบ
MicrosoftPowerPoint พร้อมแนวข้อสอบ
MicrosoftOutlook Express พร้อมแนวข้อสอบ
เจาะข้อสอบ การใช้คอมพิวเตอร์ 
เจาะข้อสอบ งานธุรการ 
เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/271

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน ****

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย****
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order
 
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ ***

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น)
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน
 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law
 
อีเมล attorney285@gmail.com
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน)
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน)
LINE ID : @attorney285

[img width=272,height=72]https://lh6.googleusercontent.com/4fI7L65Tf_2aYXRBqflm5do2oefX2d0LBURWa8rl92OOwOVxxoaRMLbu14shXr9SKkDB0U5HBgMmnQkUWC3MnHB18BpcyjL7vyxPNWodG31-SogbddFwjq6sODQ_bVkhXZs1kdn2[/img]
[img width=150,height=165]https://lh4.googleusercontent.com/c4Xwg-orY2qiKc4lUp9hi7g2Sf5xlBXaoeJ4vr6iHYrtQG3mVN5KGr4c3-xEytud4SEfuHbIjULOMyw8SrutVB31KdK0IVQa8dZTLYquTNFEsQWz7cHkv03qmOb26P__XeSpWSME[/img]

Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่
เลขที่ 15
ซ.รามคำแหง 24/3
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240

บริษัท
จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

[img width=200,height=88]https://lh5.googleusercontent.com/EeQ6waEZLDroDXnd3nYMosjUrGM0Nh2ZPw5nfteAqmHhZAPjRTH2V62cZMd-AGocQPCk3M162V-h_Migd7O7fS6CV2WFCMZFw055wmGWq-1XKDYH95OHQwqkx8yDaUOTclji5w29[/img]
จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

6
ครบเครื่อง เรื่องคดีอาญาทุจริต สรารักษ์ สุวรรณเสรี และ อาคม ศรียาภัย
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/product.detail_571709_th_3755025
ครบเครื่อง เรื่องคดีอาญาทุจริต คดีที่อยู่ในอำนาจของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย สรารักษ์ สุวรรณเสรี และ อาคม ศรียาภัย
ผู้แต่ง : สรารักษ์ สุวรรณเสรี และ อาคม ศรียาภัย
ปีที่พิมพ์ ครั้งที่ 1 : พฤษภาคม 2560
จำนวนหน้า: 432 หน้า
ขนาด : 18.5x26 ซ.ม. 
รูปแบบ : ปกอ่อน
 
สารบัญ
 
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 การจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตฯ ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ เขตอำนาจ และองค์คณะพิจารณาพิพากษาคดี 
1.  ศาลอาญาคดีทุจริต 
1.1  การจัดตั้ง
1.2  เขตอำนาจศาล
1.3  องค์คณะพิจารณาพิพากษาคดี 
2.  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ 
2.1  การจัดตั้ง
2.2  เขตอำนาจ 
2.3  องค์คณะพิจารณาพิพากษาคดี 
2.3.1  ที่มา คุณสมบัติและจำนวนขององค์คณะ 
2.3.2  การคัดค้านองค์คณะผู้พิพากษา 
2.3.3  กรณีไม่อาจนั่งพิจารณาครบองค์คณะได้ 
2.3.4  การออกคำสั่งที่มิได้เป็นการวินิจฉัยชี้ขาดคดี
2.3.5  การพ้นหน้าที่ในคดี 
บทที่ 3  คดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลอาญาคดีทุจริตฯและศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ 
1.  คดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลอาญาคดีทุจริตฯ 
1.1  คดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
1.1.1  คดีมาตรา 3 วรรคสอง (1)
1.1.2  คดีมาตรา 3 วรรคสอง (2)
1.1.3  คดีมาตรา 3 วรรคสอง (3)
1.1.4  คดีมาตรา 3 วรรคสอง (4) 
1.1.5  คดีมาตรา 3 วรรคสอง (5)
1.1.6  คดีมาตรา 3 วรรคสอง (6)
1.1.7  คดีมาตรา 3 วรรคสอง (7)
1.1.8  คดีมาตรา 3 วรรคสอง (8)
1.2  คดีกฎหมายกำหนดให้อยู่ในอำนาจของศาลอาญาคดีทุจริตฯ
1.3  คดีอาญาที่เป็นการกระทำอันเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทหรือหลายกรรมต่างกัน 
1.3.1  การกระทำอันเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท 
1.3.2  กรณีเป็นความผิดหลายกรมมต่างกัน 
1.4  คดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา 
1.5  กรณีมีข้อขัดแย้งเกี่ยวกับอำนาจศาล
2.  คดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลฎีกาแผนกอาญาฯ 
2.1  คดีอาญา 
2.1.1  คดีที่กล่าวหานายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือข้าราชการเมืองอื่น กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ฯ 
2.1.2  คดีซึ่งประธานวุฒิสภาส่งคำร้องให้ศาลพิจารณาพิพากษาข้อกล่าวหาว่ากรรมการ ป.ป.ช. กระทำความผิดฐานทุจริตต่อ หน้าที่หรือกระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ 
2.1.3  การกระทำความผิดอันเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท 
2.2  คดีร่ำรวยผิดปกติ
2.3  คดีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ 
2.4  คดีปกปิดทรัพย์สินหรือคดีเกี่ยวกับการจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
2.4.1  ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
2.4.2  วิธีการยื่นและกำหนดระยะเวลาที่ต้องยื่น 
2.4.3  ผลของการไม่ยื่นบัญชีหรือยื่นบัญชีเท็จ 
2.5  คดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา 
บทที่ 4  คู่ความในศาลอาญาคดีทุจริตฯ และศาลฎีกาแผนกอาญาฯ 
1.  คู่ความในศาลอาญาคดีทุจริตฯ
1.1  ผู้มีอำนาจฟ้องคดี
1.1.1  อัยการสูงสุด 
1.1.2  ประธานกรรมการ ป.ป.ช.
1.1.3  คณะกรรมการ ป.ป.ช.
1.1.4  พนักงานอัยการ 
1.1.5  ผู้เสียหาย 
1.2  ผู้ถูกฟ้องคดี 
1.2.1  เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
1.2.2  บุคคลทั่วไป
2.  คู่ความในศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ 
2.1  ผู้มีอำนาจฟ้องคดี 
2.1.1  อัยการสูง
2.1.2  คณะกรรมการ ป.ป.ช
2.2 ผู้ถูกฟ้องคดี
2.2.1  บุคคลผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีฯ 
2.2.2  กรรมการ ป.ป.ช.
2.2.3  นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือข้าราชการเมืองอื่น หรือ ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นตามที่กฎหมายบัญญัติ 
2.2.4  ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
บทที่ 5  วิธีพิจารณาคดีของศาลอาญาคดีทุจริตฯ เปรียบเทียบกับคดีอาญาทั่วไป และของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ 
ส่วนที่ 1  พ.ร.บ. วิธีพิจารณาคดีทุจริตฯ 
หมวด 1 หลักทั่วไป
1.  ระบบการพิจารณาคดีและการบังคับใช้กฎหมาย 
2.  การมอบหมายให้เจ้าพนักงานคดีช่วยเหลือศาลในการดำเนินคดี 
2.1  เรื่องที่ศาลอาจมอบหมายให้เจ้าพนักงานคดีดำเนินการ
2.2  อำนาจของเจ้าพนักงานคดี
3.  การแก้ไขการดำเนินกระบวนพิจารณาที่ไม่ถูกต้อง
4.  การย่นหรือขยายระยะเวลา 
5.  การส่งสำเนาเอกสารต่อศาลและคู่ความฝ่ายอื่น 
6.  การคัดคำเบิกความพยานและรายงานกระบวนพิจารณา
7.  สิทธิได้รับค่าป่วยการพยาน ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น 
8.  อายุความ 
8.1  มิให้นับระยะเวลาหลบหนีเป็นส่วนหนึ่งของอายุความ 
8.2  มิให้นำมาตรา 98 ป.อ. มาใช้บังคับคดี 
9.  ความผิดฐานหลบหนีระหว่างได้รับการปล่อยชั่วคราว 
หมวด 2  วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น 
1. การฟ้องคดี 
1.1  แบบคำฟ้อง 
1.2  การยื่นฟ้อง
1.3  การตรวจฟ้อง
1.4  ฟ้องไม่ถูกต้อง
2.  การไต่สวนมูลฟ้อง
2.1  คดีที่ต้องมีการไต่สวนมูลฟ้อง
2.2  การไต่สวนมูลฟ้อง
3.  คำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง
4.  การดำเนินกระบวนการพิจารณาขิงศาลในวันยื่นฟ้องหรือวันปิดนัดพิจารณาครั้งแรก
4.1  ตรวจสอบจำเลยและส่งสำเนาคำฟ้อง
4.2  สอบถามเรื่องทนายความ
4.3  สอบถามคำให้การจำเลย
4.4  การนัดตรวจพยานหลักฐาน 
5.  การสืบพยานในคดีที่จำเลยให้การรับสารภาพ
6.  การอ้างพยานหลักฐานและการยื่นบัญชีระบุพยาน 
6.1  พยานหลักฐานที่ใช้อ้างในศาล
6.2  การยื่นบัญชีระบุพยานและบัญชีระบุพยานเพิ่มเติม
6.3  พยานหลักฐานที่อยู่ในความครอบครองของบุคคลภายนอก
7.  การตรวจพยานหลักฐาน
8.  ศาลต้องนำรายงานและสำนวนสอบสวนหรือสำนวนการไต่สวนเป็นหลักในการแสวงหาข้อเท็จจริง
9.  การเรียกพยานหลักฐานหรือสั่งให้ตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม 
10 การพิจารณาและสืบพยานต่อเนื่องติดต่อกัน
11 การสืบพยานบุคคล
12 ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ 
13 การสืบพยานล่วงหน้า 
14 การพิจารณา และสืบพยานโดยเปิดเผย 
15 การแถลงปิดคดี 
16 การคุ้มครองพยาน 
ส่วนที่ 2 วิธีพิจารณาคดีตามข้อบังคับประธานศาลฎีกาฯ 
หมวด 1 บททั่วไป
1.  การติดต่อสื่อสารระหว่างศาลหรือกับคู่ความ
2.  การพืจารณาคดีโดยวิธีการประชุมทางจอภาพ 
หมวด 2 การพิจารณา พิพากษาคดีและวิธีการปฎิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานการตรวจฟ้องเบื้องต้นของเจ้าพนักงานคดี 
1.  การตรวจฟ้องเบื้องต้นของเจ้าพนักงานคดี 
2.  การตรวจสอบจำเลยของเจ้าพนักงานคดี 
3.  การตรวจสอบและรอการไต่สวนมูลฟ้อง 
4.  ศาลมอบหมายให้เจ้าพนักงานคดีตรวจสอบพยานหลักฐานก่อนถึงวันนัดตรวจพยานหลักฐาน 
5.  การสั่งให้คู่ความส่งพยานหลักฐานเพื่อตรวจสอบก่อนวันนัดตรวจพยานนัดหลักฐาน 
6.  โจทย์ไม่มาศาลในวันนัด
7.  การถอนฟ้อง
8.  การนำรายงานและสำนวนการสอบสวนหรือสำนวนการไต่สวนข้อเท้จจริงของโจทม์มาเป็นหลักในการแสวงหาข้อเท็จจริง
9.  ศาลมอบหมายหมายให้เจ้าพนักงานคดีตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานในประเด็นแห่งคดีและตรวจสอบพยานหลักฐาน 
10 การสืบพยานหลักฐานหรือความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้เชียวชาญ 
11 ลำดับการสืบพยาน 
12 ศาลอาจให้ถือบันทึกคำเบิกความชั้นไตส่วนมูลฟ้องเป็นคำเบิกความในชั้นพิจารณา 
13 การงดสืบพยาน 
14 วิธีดำเนินการของเจ้าพนักงานคดีในการช่วยเลือศาล บันทึกคำพยาน
15 การควบคุมและแนะนำคู่ความดำเนินคดีไปตามขั้นตอนกฎหมาย
16 การสืบพยานเพิ่มเติม 
บทเฉพาะกาล 
บทที่ 6 วิธีพิจารณาคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ
ส่วนที่ 1 วิธีพิจารณาคดีตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพิจารณาพิพากษาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองฯ 
1.  ห้ามศาลอื่นรับคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ 
2.  ระบบการพิจารณาคดีและการบังคับใช้กฎหมาย 
3.  การพิจารณาคดีต้องยึดรายงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นหลัก 
4.  การออกหมายอาญาและหมายใดๆ 
5.  การจัดตั้งแผนกคดีอาญาฯ ในศาลฎีกา การแต่งตั้งผู้พิพากษาประจำแผนก 
6.  คดีที่อยู่ในอำนาจของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ 
7.  การฟ้องคดีของอัยการสุงสุด คณะกรรมการ ป.ป.ช และอายุความฟ้องคดี 
8.  องค์คณะพิจารณาพิพากษาคดี 
9.  อำนาจประธานศาลฎีกาในการออกข้อกำหนดฯกฎหมายที่นำมาบังคับใช้ 
10 การไต่สวนพยานหลักฐาน 
11 การพิพากษาคดีและการทำความเห็นในการวินิจฉัยชี้ขาดคดี 
11.1  การทำความเห็นวินิจฉัยชี้ขาดคดี 
11.2  การลงมติ
11.3  การทำคำสั่งหรือคำพิพากษา 
12 การจับ คุมขัง และการปล่อยชั่วคราว
13 ผู้มีอำนาจฟ้องคดี 
14 การฟ้องคดีกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท
15 ห้ามไต่สวนมูลฟ้อง
16 การไต่สวนพยานหลักฐานต้องกระทำโดยเปิดเผย 
17 การสอบคำให้การจำเลยในวันนัดพิจารณาครั้งแรก
18 การยื่นบัญชีระบุพยาน 
19 การตรวจพยานหลักฐาน 
20 การกำหนดวันนัดไต่สวน 
21 วิธีการไต่สวนพยานบุคคล
22 การแถลงปิดคดี และการพิพากษาคดี 
23 การบังคับคดีและการเป็นที่สุดของคำพิพากษา 
24 บทเฉพาะกาล 
ส่วนที่ 2  ข้อกำหนดเกี่ยวกับการดำเนินคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ 
1.  การแก้ไขการดำเนินประบวนพิจารณาที่ไม่ถูกต้องของคู่ความ 
2.  การประกาศรายชื่อองค์คณะผู้พิพากษาที่รับเลือกจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา 
3.  วิธีการลงคะแนนเลือกองค์คณะผู้พิพากษา 
4.  การออกคำสั่งในคณะที่ยังไม่มีองค์คณะผู้พิพากษา
5.  การรายงานการสิ้นสุดหน้าที่ของผู้พิพากษาเพื่อให้มีการเลือกแทนที่ 
6.  การบรรยายฟ้องของโจทย์ 
7.  ศาลอาจเรียกพยานไต่สวนใรคดีที่จำเลยให้การรับสารภาพ
8.  ศาลมีอำนาจพิจารณาคดีลับหลังจำเลยได้ 
9.  ผู้มีสิทธิ์อยู่ในห้องพิจารณาในการพิจารณาลับ 
10 การอ้างอิงพยานที่อยู่ในความครอบครองของบุคคลภายนอก 
11 พยานหลักฐานที่เป็นข้อมูลที่บันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ 
12 การตรวจโต้แย้งพยานหลักฐาน 
13 การไต่สวนพยานบุคคล
14 การบันทึกการพิจารณาและการจดรายงานกระบวนพิจารณา
15 การไต่สวนพยานบุคคลโดยระบบการประชุมทางจอภาพ
16 การจัดทำสำเนาเอกสารยื่นต่อศาล 
17 การสืบพยานล่วงหน้า
18 โจทย์ได้รับยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียมศาล
ส่วนที่ 3 วิธีพิจารณาการดำเนินคดีต่อกรรมการ ป.ป.ช. ตาม พ.ร.ป. ว่าด้วยวิธีพิจารณา คดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
1.  การยื่นคำร้องเนื้อหาคำร้อง และองค์คณะพิจารณาพิพากษาคดี 
2.  การแต่งตั้งคณะกรรมการไต่สวน คุณสมบัติของคณะกรรมการไต่สวนและอำนาจหน้าที่
3.  ค่าตอบแทนกรรมการไต่สวน
4.  การสั่งให้กรรมการ ป.ป.ช. แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
5.  กำหนดเวลาในการไต่สวนของคณะกรรมการไต่สวน 
6.  คณะกรรมการไต่สวนหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมขององค์คณะผู้พิพากษา
7.  การไต่สวนหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมขององค์คณะผู้พิพากษา
ส่วนที่ 4 วิธีพิจารณาการดำเนินคดีต่อกรรมการ ป.ป.ช.ตามข้อกำหนด เกี่ยวกับการดำเนินคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ 
1.  การแจ้งรายชื่อกรรมการไต่สวนให้ประธานวุฒิสภาและผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการไต่สวนทราบ 
2.  การเลือกประธานกรรมการในการประชุมกรรมการไต่สวนครั้งแรก
3.  เหตุคัดค้านกรรมการไต่สวน 
4.  การแจ้งข้อกล่าวหาและสั่งให้แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
5.  กรรมการ ป.ป.ช. มีหน้าที่ต้องแสดงรายการทรัพย์สินหรือหนี้สิน
6.  ผลของการที่กรรมการ ป.ป.ช. ไม่แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินฯ หรือไม่มาให้ไต่สวน 
7.  กรรมการ ป.ป.ช. มีสิทธินำทนายความเข้าฟังการชี้แจงข้อกล่าวหาและการให้ปากคำ 
8.  รายงานการไต่สวนของคณะกรรมการการไต่สวน 
บทที่ 7  การริบทรัพย์สิน 
1.  การริบทรัพย์สินในคดีอาญาทั่วไป 
1.1  ทรัพย์สินที่ต้องริบ 
1.2  กรณีที่ศาลมีดุลพินิจที่จะสั่งให้ริบหรือไม่ก็ได้ 
1.3  ทรัพย์สินที่ศาลต้องริบ เว้นแต่เป็นของผู้อื่นซึ่งมิได้รู้เห็นเป็นใจในการกระทำความผิด
2.  การริบทรัพย์สินในคดีศาลอาญาทุจริตฯ 
2.1  ทรัพย์สินที่ศาลมีอำนาจสั่งให้ริบได้ 
2.2  ทรัพย์สินที่ศาลต้องสั่งริบ
2.3  การริบทรัพย์ตามมูลค่า 
2.4  การให้ผู้เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินส่งข้อมูล 
2.5  การร้องขอให้ศาลสั่งให้คืนทรัพย์สินที่สั่งริบ 
3.  การริบทรัพย์สินในคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ 
บทที่ 8 การดำเนินคดีร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน 
1.  การยื่นคำร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินในศาลอาญาคดีทุจริตฯ 
1.1  การยื่นคำร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะเหตุร่ำรวยผิดปกติ
1.1.1.  ความหมายร่ำรวยผิดปกติ
1.1.2  ผู้มีอำนาจยื่นคำร้อง 
1.1.3  ผู้ถูกร้อง 
1.2  การยื่นคำร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะเหตุ ทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
1.2.1  ความหมายการมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
1.2.2  ผู้มีอำนาจยื่นคำร้อง 
1.2.3  ผู้ถูกร้อง
1.3  วิธีพิจารณาคดีร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน 
1.3.1  แบบเนื้อหาของคำร้อง
1.3.2  การประกาศคำร้อง และการร้องคัดค้าน 
1.3.3  ภาระการพิสูจน์ 
1.3.4  ค่าธรรมเนียมศาล 
2.  การยื่นคำร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินในศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ 
2.1  การขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะเหตุร่ำรวยผิดปกติ
2.1.1  ผู้มีอำนาจยื่นคำร้อง
2.1.2  ผู้ถูกร้อง 
2.2  การร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะเหตุมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
2.2.1  ผู้มีอำนาจยื่นคำร้อง
2.2.2  ผู้ถูกร้อง
2.3  วิธีพิจารณาคดีร้องขอให้รัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน 
2.3.1  แบบเนื้อหาของคำร้อง 
2.3.2  การประกาศคำร้องและการร้องคัดค้าน 
2.3.3  การไต่สวนคำร้อง 
2.3.4  ภาระการพิสูจน์ 
2.3.5  การได้รับยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียม 
บบที่ 9  การอุธรณ์ ฎีกา 
1.  การอุธรณ์ในคดีของศาลอาญาทุจริตฯ 
1.1  อุทรณ์ต่อศาลอุทรณ์แผนกคดีทุจริตฯ 
1.2  กำหนดเวลายื่นอุทรณ์และการส่งอุทรณ์ 
1.3  จำเลยต้องแสดงตนในการยื่นอุทรณ์
1.4  การส่งสำนวนไปศาลอุทรณ์ฯ ในกรณีที่ไม่มีการอุทรณ์
1.5  คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอุทรณ์เป็นที่สุด
1.6  ให้นำวิธีพิจารณาความแพ่งหรือวิธีพิจารณาความอาญามาใช้ 
1.7  การขอขยายระยะเวลาแสดงตนในการยื่นอุทรณ์และวิธีการแสดงตน 
1.8  จำเลยซึ่งไม่ถูกคุมขังยื่นอุทรณ์โดยไม่มาแสดงตน 
2.  การฎีกาในคดีของศาลอาญาคดีทุจริตฯ
2.1  การขออนุญาตฎีกา กำหนดเวลาและวิธีการยื่นคำร้อง
2.2  องค์คณะพิจารณาคำร้อง และการวินิจฉัยชี้ขาดคำร้อง
2.3  ปัญหาสำคัญที่ศาลฎีกาควรวินิจฉัย คำสั่งไม่รับฎีกา กับการเป็นที่สุดของคดีและรับรองให้ฎีกาของอัยการสูงสุด 
2.4  ข้อบังคับประธานศาลฎีกา 
2.4.1  จำเลยในคดีอาญาซึ่งไม่ได้ถูกคุมขังต้องมาแสดงตนต่อศาลในการยื่นฎีกา 
2.4.2  แบบคำร้อง 
2.4.3  การรับรองให้ฎีกา 
2.4.4  การตรวจสั่งคำร้องของศาลชั้นต้นและศาลฎีกา 
2.4.5  การขอขยายระยะเวลาในชั้นฎีกา 
2.4.6  การส่งสำเนาคำร้องให้คู่ความอีกฝ่าย และส่งคำร้องฎีกาและสำนวนไปศาลฎีกา 
2.4.7  การขอแก้ไขคำร้องหรือฎีกา 
2.4.8  กำหนดเวลาพิจารณาคำร้องขออนุญาตฎีกา 
2.4.9  ปัญหาสำคัญอื่นตามมาตรา 46 วรรค 2 (7)
2.4.10 คำสั่งอนุญาตให้ฎีกา และการยื่นคำแก้ฎีกา 
2.4.11 คำสั่งยกคำร้องขออนุญาติฎีกา 
2.4.12 การทำคำสั่งกรณีคู่ความหลายฝ่ายต่างยื่นคำร้อง 
2.4.13 องค์คณะพิพากษาคดี 
3.  การอุธรณ์ในคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ 
บทที่ 10 การบังคับคดี
1.  การบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่งในคดีส่วนอาญาและในคดีส่วนแพ่ง 
1.1   การบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่งในคดีส่วนอาญา และในส่วนคดีแพ่ง
1.2  การบังคับเอาแก่ทรัพย์สินอื่นของบุคคลซึ้งต้องชำระเงืนแทนมูลค่าที่ศาลสั่งริบหรือสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดิน
1.3  การร้องขอให้ศาลสั่งคืนทรัพย์สิน 
2.  การบังคับคดีในคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ
ภาคผนวก 
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2559
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2559
ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยวิธีการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2559
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ.2542
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการดำเนินคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ.2543 

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "http://www.attorney285.com/product_571709_th


*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)


7
คู่มือ+แนวข้อสอบ เตรียมสอบ ท้องถิ่น ภาค ก.ความสามารถทั่วไป อบต เทศบาล อบจ พร้อมเฉลยละเอียด

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2117

คู่มือ+แนวข้อสอบ เตรียมสอบ ท้องถิ่น ภาค ก. อบต เทศบาล อบจ พร้อมเฉลยละเอียด
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน OPINION
ปีที่พิมพ์ : มิถุนายน 2560
จำนวนหน้า 640 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว

สารบัญ

ภาค ที่ 1 ความรู้ความสามารถทั่วไป คณิตศาสตร์และวิเคราะห์เหตุผล
คณิตศาสตรทั่วไป
- แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ทั่วไป
- เฉลย
โจทย์ปัญหาเรขาคณิต
- แนวข้อสอบโจทย์ปัญหาเรขาคณิต
- เฉลย
เลขอนุกรม
- แนวข้อสอบเลขอนุกรม
- เฉลย
อนุกรมหลายชั้น
- แนวข้อสอบอนุกรมหลายชั้น ชุดที่ 1
- เฉลย
- แนวข้อสอบอนุกรมหลายชั้น ชุดที่ 2
- เฉลย
อนุกรมสัมพันธ์
- แนวข้อสอบอนุกรมสัมพันธ์ ชุดที่ 1
- เฉลย
- แนวข้อสอบอนุกรมสัมพันธ์ ชุดที่ 2
- เฉลย
อนุกรมเชิงซ้อน
- แนวข้อสอบอนุกรมเชิงซ้อน
- เฉลย
สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล
- แนวข้อสอบสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล
- เฉลย
การวิเคราะห์เงื่อนไขทางด้านสัญลักษณ์
- แนวข้อสอบการวิเคราะห์เงื่อนไขทางด้านสัญลักษณ์
- เฉลย
การวิเคราะห์เงื่อนไขทางด้านภาษา
- แนวข้อสอบการวิเคราะห์เงื่อนไขทางด้านภาษา
- เฉลย
อุปมาอุปไมย
- แนวข้อสอบอุปมาอุปไมย
- เฉลย
การสรุปความ
- แนวข้อสอบการสรุปความ
- เฉลย
ภาษาไทย
ความเข้าใจภาษา
- แนวข้อสอบ ความเข้าใจภาษา
- เฉลย
การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา
- แนวข้อสอบการเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา
- เฉลย
การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ
- แนวข้อสอบการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ
- เฉลย
การเรียงประโยค
- แนวข้อสอบการเรียงประโยค
- เฉลย
 
 
ภาคที่ 2 วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการส่วนท้องถิ่น และแนวข้อสอบ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
- เฉลย
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เฉลย
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เฉลย
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- เฉลย
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537
- เฉลย
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
- เฉลย
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- เฉลย
พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เฉลย
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1
- เฉลย
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2
- เฉลย

ราคา 295 บาท 
รวบรวมและจัดทำโดย สถาบัน OPINION


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/69

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

8
ตะลุยโจทย์ แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาอังกฤษ 1,500 ข้อ เล่ม 1 พร้อมเฉลย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/1046 

ตะลุยโจทย์ แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาอังกฤษ 1,500 ข้อ เล่ม 1 พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : ทีมงานยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์และติวอีสานดอทคอม
ปีที่พิมพ์ : มีนาคม 25
จำนวนหน้า  
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
ขนาด A4
 
สารบัญ
 
แนวข้อสอบตะลุยโจทย์ข้อสอบภาษาอังกฤษชุดที่ 1
- แนวข้อสอบตะลุยโจทยืข้อสอบภาษาอังกฤษชุดที่ 1
แนวข้อสอบตะลุยโจทย์ข้อสอบภาษาอังกฤษชุดที่ 2
- แนวข้อสอบตะลุยโจทยืข้อสอบภาษาอังกฤษชุดที่ 2
แนวข้อสอบตะลุยโจทย์ข้อสอบภาษาอังกฤษชุดที่ 3
- แนวข้อสอบตะลุยโจทยืข้อสอบภาษาอังกฤษชุดที่ 3
แนวข้อสอบตะลุยโจทย์ข้อสอบภาษาอังกฤษชุดที่ 4
- แนวข้อสอบตะลุยโจทยืข้อสอบภาษาอังกฤษชุดที่ 4
แนวข้อสอบตะลุยโจทย์ข้อสอบภาษาอังกฤษชุดที่ 5
- แนวข้อสอบตะลุยโจทยืข้อสอบภาษาอังกฤษชุดที่ 5
แนวข้อสอบตะลุยโจทย์ข้อสอบภาษาอังกฤษชุดที่ 6
- แนวข้อสอบตะลุยโจทยืข้อสอบภาษาอังกฤษชุดที่ 6
แนวข้อสอบตะลุยโจทย์ข้อสอบภาษาอังกฤษชุดที่ 7
- แนวข้อสอบตะลุยโจทยืข้อสอบภาษาอังกฤษชุดที่ 7
แนวข้อสอบตะลุยโจทย์ข้อสอบภาษาอังกฤษชุดที่ 8
- แนวข้อสอบตะลุยโจทยืข้อสอบภาษาอังกฤษชุดที่ 8
แนวข้อสอบตะลุยโจทย์ข้อสอบภาษาอังกฤษชุดที่ 9
- แนวข้อสอบตะลุยโจทยืข้อสอบภาษาอังกฤษชุดที่ 9
แนวข้อสอบตะลุยโจทย์ข้อสอบภาษาอังกฤษชุดที่ 10
- แนวข้อสอบตะลุยโจทยืข้อสอบภาษาอังกฤษชุดที่ 10


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/85

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

9
คู่มือสอบ+แนวข้อสอบ นายทหารสารบรรณและธุรการ กรมการสรรพกำลังกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พร้อมเฉลย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/4799 

คู่มือสอบ+แนวข้อสอบ นายทหารสารบรรณและธุรการ รหัสตำแหน่ง 107  กรมการสรรพกำลังกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : เมษายน 2561
จำนวนหน้า 261 หน้า 
รูปแบบ : ชีทเออกสาร เข้าเล่ม เย็บแม็ก
 
สารบัญ
 
ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม หน้าที่ความรับผิดชอบ
เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548ชุดที่ 1.
เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548ชุดที่ 2.
เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 
การใช้งาน Microsoft Office
Microsoft Word
Microsoft Excel 
Microsoft PowerPoint
Microsoft Express 
แนวข้อสอบ MicrosoftWord
แนวข้อสอบ MicrosoftExcel
แนวข้อสอบ MicrosoftPowerPoint 
แนวข้อสอบ Outlook Express
เจาะข้อสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
การเขียนหนังสือราชการ
ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ
เจาะข้อสอบ งานธุรการ
เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม 


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/159

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 
**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

10
ไฟล์ eBook คู่มือ ชุดเตรียมสอบ แนวข้อสอบ นักวิชาการพลังงาน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน พร้อมเฉลย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/3276

ไฟล์ eBook คู่มือ ชุดเตรียมสอบ แนวข้อสอบ นักวิชาการพลังงาน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน พร้อมเฉลยอธิบายละเอียด
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : ธันวาคม 2560
จำนวนหน้า 261 หน้า 
รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ
 
ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการพ.ศ.2540 
เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 ชุดที่1.
เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 ชุดที่2.
เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 
เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์พระราชา 
-เจาะข้อสอบ ความรู้สถานการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
ความรู้เกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซ
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542
การทดสอบและตรวจสอบ เกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซ 
ความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 
การคิดวิเคราะห์ด้านพลังงาน 
การวางแผนด้านพลังงานและเขียนโครงการด้านพลังงาน
นโยบาย และยุทธศาสตร์พลังงานของประเทศไทย 
การสำรวจและพัฒนาปิโตรเลียมของประเทศไทย 
การจัดการพลังงาน
รวมแนวข้อสอบพลังงาน 


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/244

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 
**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

11
ไฟล์ eBook คู่มือสอบ แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กระทรวงการต่างประเทศ พร้อมเฉลย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/6338 

ไฟล์ eBook คู่มือสอบ แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กระทรวงการต่างประเทศ พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : ตุลาคม 2561
จำนวนหน้า 261 หน้า 
รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ
 
ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงการต่างประเทศ
ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ 
ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ 
การเขียนรายงานการประชุม
แนวข้อสอบงานธุรการ
ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ 
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ 
แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2561 
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2543
แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี
การใช้งานโปรแกรม Microsoft office
Microsoft word พร้อมแนวข้อสอบ
Microsoft excel พร้อมแนวข้อสอบ
Microsoft power point พร้อมแนวข้อสอบ
Outlook express พร้อมแนวข้อสอบ 
ความรู้เกี่ยวกับ Social Media 
แนวข้อสอบ ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ 


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/152

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 
**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)12
ไฟล์ eBook คู่มือสอบ แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล กรมศิลปากร พร้อมเฉลย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/3296

ไฟล์ eBook คู่มือสอบ แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล กรมศิลปากร พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ
ปีที่พิมพ์ : ธันวาคม 2560
จำนวนหน้า 315 หน้า 
รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ
 
ส่วนที่ 1  ความรู้เกี่ยวกับกรมศิลปากร
ประวัติและบทบาทหน้าที่
ประวัติ
แผนภูมิแสดงการแบ่งส่วนราชการของกรมศิลปากร
ภารกิจของกรมศิลปากร 
บทบาทหน้าที่ 
ลักษณะงานของกรมศิลปากร
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
แผนการดำเนินงานของกรมศิลปากร
การกระทำอันละเมิดพระราชบัญญัติโบราณสถานฯ
การปฏิบัติของกรมศิลปากรตามคำพิพากษา
 
ส่วนที่ 2 ความรู้เฉพาะตำแหน่ง 
องค์กรและการจัดการ
การจัดการในอดีตและปัจจุบัน
วัฒนธรรมองค์การและสภาวะแวดล้อม
การจัดการในยุคโลกาภิวัฒน์
ความรับผิดชอบทางสังคมและจริยธรรมทางธุรกิจ
การตัดสินใจทางการจัดการ
พื้นฐานการวางแผน
การจัดการเชิงกลยุทธ์   
เครื่องมือและเทคนิคในการวางแผน
โครงการและการออกแบบองค์การ
การสื่อสารทางการบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ความหมายและความสำคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์
วิวัฒนาการของการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ภารกิจและหน้าที่ในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์
กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์  (HRM Process)
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์
การร้องทุกข์และการวินัย
วินัย (Discipline)
รางวัลและการปรับเปลี่ยนชั้นตำแหน่ง
การออกจากงานและการเกษียณอายุการทำงาน
การวิเคราะห์งาน
การจำแนกตำแหน่ง
การสรรหา
การคัดเลือก
การบรรจุแต่งตั้ง
การประเมินค่างาน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การวัดผลและการประเมินผล
การกำหนดค่าตอบแทน
ผลประโยชน์เกื้อกูลหรือค่าตอบแทนเสริม
แรงงานสัมพันธ์
การจัดการการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม
พื้นฐานของพฤติกรรม 
การจูงใจพนักงาน 
ภาวะผู้นำ 
พื้นฐานการควบคุม 
การบริหารงานผลิต 
 
ส่วนที่ 3 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สรุปพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534
และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553 
แนวข้อสอบ  พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 
แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551แก้ไข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
แนวข้อสอบ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558
แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล
 
ตัวอย่าง ไฟล์ eBook คู่มือสอบ แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล กรมศิลปากร พร้อมเฉลย


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/246

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 
**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

 

13
ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย พงษ์พันธ์ บุปเก
 


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://attorney285.com/product.detail_885784_th_7094800

ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย พงษ์พันธ์ บุปเก
ผู้แต่ง : พงษ์พันธ์ บุปเก
ปีที่พิมพ์ ครั้งที่ 1 : กันยายน 2560
จำนวนหน้า: 278 หน้า
ขนาด : 14.5x21 ซม. A5
รูปแบบ : ปกอ่อน
9786162696220
 
บทที่ 1  การศึกษาวิชานิติศาสตร์และประวัติศาสตร์กฎหมายไทย
บทที่ 2 การศึกษาวิประวัติศาสตร์กฎหมายสมัยกฎหมายไทยเดิม
บทที่ 3 การศึกษาวิประวัติศาสตร์กฎหมายสมัยกฎหมายพระธรรมศาสตร์
บทที่ 4 การศึกษาวิประวัติศาสตร์กฎหมายไทยสมัยใหม่


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "http://attorney285.com/product_885784_th

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 
**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

 

14
ไฟล์ eBook คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ การประปาส่วนภูมิภาค พร้อมเฉลย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/5031

ไฟล์ eBook คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ การประปาส่วนภูมิภาค พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : PUIFAIBOOK
ปีที่พิมพ์ : พฤษภาคม 2561
จำนวนหน้า : 261 หน้า
รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
เนื้อหาประกอบด้วย
 
ส่วนที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับองค์กร
ส่วนที่ 2 ความสามารถทั่วไป
ส่วนที่ 3 ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
ส่วนที่ 4 พระราชบัญญัติกํารประปาส่วนภูมิภาค 
 
EBOOK ราคา 100 บาท
จัดทำโดย ทีมงานวิชาการ PAIFAIBOOK


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/354

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน ****

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย****
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order
 
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ ***

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น)
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน
 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law
 
อีเมล attorney285@gmail.com
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน)
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน)
LINE ID : @attorney285

[img width=272,height=72]https://lh6.googleusercontent.com/4fI7L65Tf_2aYXRBqflm5do2oefX2d0LBURWa8rl92OOwOVxxoaRMLbu14shXr9SKkDB0U5HBgMmnQkUWC3MnHB18BpcyjL7vyxPNWodG31-SogbddFwjq6sODQ_bVkhXZs1kdn2[/img]
[img width=150,height=165]https://lh4.googleusercontent.com/c4Xwg-orY2qiKc4lUp9hi7g2Sf5xlBXaoeJ4vr6iHYrtQG3mVN5KGr4c3-xEytud4SEfuHbIjULOMyw8SrutVB31KdK0IVQa8dZTLYquTNFEsQWz7cHkv03qmOb26P__XeSpWSME[/img]

Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่
เลขที่ 15
ซ.รามคำแหง 24/3
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240

บริษัท
จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

[img width=200,height=88]https://lh5.googleusercontent.com/EeQ6waEZLDroDXnd3nYMosjUrGM0Nh2ZPw5nfteAqmHhZAPjRTH2V62cZMd-AGocQPCk3M162V-h_Migd7O7fS6CV2WFCMZFw055wmGWq-1XKDYH95OHQwqkx8yDaUOTclji5w29[/img]
จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

15
ไฟล์ eBook คู่มือสอบ แนวข้อสอบ นิติกร กรมพลศึกษา พร้อมเฉลย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/6138

ไฟล์ eBook คู่มือสอบ แนวข้อสอบ นิติกร กรมพลศึกษา พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : กันยายน 2561
จำนวนหน้า 261 หน้า 
รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ
 
ประวัติองค์กรวิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ อำนาจหน้าที่ ภารกิจ แผนยุทธศาสตร์ โครงสร้าง 
พระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2548
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. สถาบันการพลศึกษาพ.ศ. 2547และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2555
เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ชุดที่1. 
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ชุดที่2. 
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 
เจาะข้อสอบพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 
เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชุดที่ 1. 
เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชุดที่ 2.
เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชุดที่ 3. 
เจาะข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม 


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/152

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

หน้า: [1] 2 3 ... 305